Jump to content
 • Velkommen til Fuglepraten.no!

  Fuglepraten.no er Norges største diskusjonsforum for alle med hobbyoppdrett av fjærfe, og andre med interesse for prydfugler og fjærfe. Bli medlem på forumet, mange kunnskapsrike medlemmer er klare til å hjelpe deg med det du måtte lure på.

  Et medlemskap gir mange fordeler, lag deg din egen blogg, samt eget fotoalbum, ønsker du å annonsere enten for kjøp eller salg kan du legge inn gratis annonse i Fuglepratens annonser.

 • Innførsel av færre enn 20 fjørfe og rugeegg


  admin

  Alle importører skal være registrert i importregisteret til Mattilsynet minst 30 dager før innførselen. Registreringen gjøres via Mattilsynets elektroniske skjematjenester.

  Importør må i god tid på forhånd (minst 3 uker før) søke Mattilsynets regionkontor om dispensasjon fra kravet om at duer ikke er vaksinert og om eventuell alternativ testing for salmonella (avføringsprøver i stedet for blodprøver).

  Importør skal også melde fra om innførselen til det lokale Mattilsynet (distriktskontoret) på bestemmelsesstedet for de innførte fuglene. Det kan gjøres elektronisk på Mattilsynets elektroniske skjematjenester, og ikke senere enn 24 timer før innførselen finner sted.

  Regelverk

  Regelverket for innførsel av færre enn 20 fjørfe/rugeegg er det samme som gjelder når man innfører mer en 20 fjørfe/rugeegg, men kravene er litt mindre omfattende. § 11 i forskrift 2001-12-28 nr 1616 om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS gir oversikt over hvilke regler som gjelder. Struts og strutseegg og import fra land utenfor EØS omfattes ikke av bestemmelsene i § 11.

  Videre gjelder reglene i forskrift 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr fra land utenfor EØS.

  Det er ikke krav om å isolere partier på 20 eller færre fjørfe eller kyllinger klekket av rugeegg som kommer fra besetning/flokk som oppfyller samhandelsforskriften helsekrav til utførsel av færre enn 20 fjørfe.

  Samhandelsforskriften gjelder ikke for innførsel av fjørfe i forbindelse med flytting, midlertidig innførsel eller tilbakeførsel i forbindelse med opptreden, utstilling, konkurranse og lignende. Mer om dette under.

  KRAV VED INNFØRSEL FRA EØS-LAND

  Fjørfe og rugeegg skal komme fra en flokk som i minst 12 uker eller siden klekking har oppholdt seg innenfor EØS. Flokken eller området der flokken kommer fra skal ikke være pålagt restriksjoner som omfatter fjørfesykdommer. Flokken skal ikke vise tegn på sykdom på tidspunktet for eksport.

  Bestemmelser om vaksinering mot Newcastle disease (ND)

  Dersom innførsel av hobbyfjørfe og rugeegg av hobbyfjørfe skjer fra land som tillater vaksinering mot Newcastle disease (det vil per dato være alle land med unntak av Sverige og Finland), gjelder følgende:

  1. Ved innførsel av rugeegg skal opprinnelsesflokken være vaksinert minst 30 dager før innsamling av rugeeggene
  2. Ved innførsel av daggamle kyllinger skal opprinnelsesflokken væ re vaksinert minst 30 dager før innsamling av rugeeggene
  3. Ved innførsel av eldre fugler skal de ikke være vaksinert mot Newcastle disease og ha vært isolert i avsenderlandet i minst 14 dager før forsendelsen.
  4. Ingen andre fugler som befinner seg på driftsenheten skal ha blitt vaksinert mot Newcastle disease de siste 21 dager før forsendelsen og i samme periode skal fjørfe ikke være ført inn i driftsenheten med mindre de skal utføres.
  5. Fugler som utføres skal i løpet av de siste 14 dager før forsendelsen ha gjennomgått en representativ serologisk test for påvising av antistoffer mot Newcastle disease med negativt resultat.

  Unntaksbestemmelser for duer/rugeegg fra duer

  Med unntak av Norge, Sverige og Finland vaksinerer de andre EØS-landene duer mot Newcastle disease. Det er derfor vanskelig å få tak i uvaksinerte duer/brevduer og oppfylle krav om testing for ND med negativt resultat. Mattilsynet har derfor valgt å dispensere fra kravet om negativ testing for ND ved import av duer/brevduer frå EØS-området. Dispensasjonen blir gitt etter søknad i hvert enkelt tilfelle på vilkår av at duene er vaksinerte mot ND i løpet av de siste 6 måneder og ikke senere enn 6 uker før eksport. Videre er det en forutsetning at vaksinasjonsattest blir lagt fram og at transportkasser og transportbur som ikke returneres blir reingjorte og desinfiserte. Vaksinen som blir brukt skal være godkjent av offentlig myndighet i avsenderlandet.

  Bestemmelser om testing for salmonella

  Norge, Sverige og Finland har tilleggsgaranti for salmonella. Ved innførsel fra andre land kreves følgende serologisk testing for salmonella med negativt resultat:

  1. Rugeegg og daggamle kyllinger skal komme fra flokk som i løpet av de siste tre måneder før forsendelse har gjennomgått en serologisk test for påvisning av antistoffer mot Salmonella pullorum og Salmonella gallinarum, med negativt resultat. Antall prø ver skal gjøre det mulig med 95% sikkerhet å oppdage en forekomst av salmonella på 5%
  2. Alle dyr som innføres skal i løpet av den siste måneden før forsendelse ha gjennomgått en serologisk test for påvisning av antistoffer mot Salmonella pullorum og Salmonella gallinarum, med negativt resultat.
  3. Fjørfe/daggamle kyllinger skal komme fra en flokk som før innførsel har vært isolert i minst 15 dager, og hvor det er testet negativt for alle serotyper av salmonella i henhold til vedlegg A til forskrift om samhandel med levende fjørfe og rugeegg jf. vedtak 2003/644/EF, eller ha gjennomgått et tilsvarende salmonellakontrollprogram som er godkjent av EU-kommisjonen.
  4. Rugeegg skal stamme fra en flokk som har vært isolert i 15 dager og har testet negativt for alle serotyper av salmonella i henhold til vedlegg A til forskrift om samhandel med levende fjørfe og rugeegg, jf. vedtak 2003/644/EF, eller ha gjennomgått et tilsvarende salmonellakontrollprogram som er godkjent av EU-kommisjonen. Prøvemateriale skal ikke være tatt senere enn 21 dager før klekkedato.

  Bestemmelser om helsesertifikat

  Forsendelsen skal følges av et godkjent helsesertifikat (TRACES) i original signert av offentlig veterinær i avsenderlandet, som bekrefter at alle importvilkår er oppfylt. Offentlig veterinær i avsenderlandet sender også helsesertifikatet elektronisk via det europeiske meldesystemet TRACES til Mattilsynets distriktskontor på bestemmelsesstedet.

  Helsesertifikatmodeller ved innførsel fra EØS-land ligger vedlegg til forskriften.

  Bestemmelser om transport

  Sendingen skal skje etter gjeldende regler for transport, jf. samhandelsforskriften § 12.

  Fortegnelse over innførte fjørfe og rugeegg og handelsdokument/helsesertifikat skal oppbevares i minst 10 år, og skal på anmodning forevises Mattilsynet.

  Andre bestemmelser

  Bestemmelser om tilleggsgarantier, isolasjon etter innførsel og tilsyn og kontroll er de samme som gjelder ved innførsel av 20 eller flere fjørfe/rugeegg.

  INNFØRSEL AV FJØRFE I FORBINDELSE MED FLYTTING, OPPTREDEN, UTSTILLINGER, KONKURRANSEFLYGING MED MER INNENFOR EØS

  Midlertidig innførsel og tilbakeførsel i forbindelse med flytting, opptreden og utstillinger m.m. innenfor EØS

  Samhandelsforskriften gjelder ikke for innførsel av fjørfe og fjørfeegg ved midlertidig innførsel eller tilbakeførsel i forbindelse med opptreden, utstilling, konkurranse og lignende. Dette omfattes av forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander av 2. juli 1991 nr. 507(Innførselsplakaten) som fastsetter et generelt forbud mot innførsel.

  Dispensasjon kan gis i særskilte tilfeller. Importør må sende søknad om dispensasjon fra det generelle forbudet mot innførsel til det regionale Mattilsynet (regionkontoret).

  Dueslipp i Sverige og Danmark

  Dette er en aktivitet/konkurranseform med lange tradisjoner. Duene fraktes direkte til slippsted for så å fly tilbake. Smitterisiko vurderes som svært liten, og Mattilsynet har derfor valgt å legge andre og mindre restriktive kriterier til grunn for å dispensere fra forbudet enn når det gjelder annen midlertidig innførsel og tilbakeførsel av duer og hobbyfjørfe.

  Det må sendes søknad til det regionale Mattilsynet som kan dispensere fra det generelle forbudet blant annet på følgende vilkår:

  • Duene skal være vaksinert mot paramyxovirus infeksjon (ND) tidligst 6 måneder og senest 6 uker før reisen starter.
  • Duene skal under transporten og oppholdet holdes isolert fra andre dyr/fugler. Det kan tillates fellestransport av norske brevduer med danske brevduer (brevduer med lovlig permanent opphold i Danmark), når norske brevduer skal delta på dueslipp i utlandet. En slik samtransport kan kun tillates dersom det kan dokumenteres at de norske brevduene er vaksinert tilsvarende slik danske myndigheter krever. Det vil si dersom duene ikke er blitt vaksinert for Paramyxovirus av veterinær, skal det foreligge laboratoriesvar på undersøkelse av blodprø ve for antistoffer mot Newcastle disease (ND).
  • Transportkassene skal rengjøres og desinfiseres før tilbakeførsel.
  • Duene må ikke slippes fra et område eller land som har restriksjoner pga fugleinfluensa (AI) eller Newcastle disease (ND).
  • Brevduene skal holdes isolert fra andre fugler/dyr de første 30 dager etter ankomsten.

  For duer som skal innføres i forbindelse med sirkusvirksomhet/underholdning er det særskilte krav. Se forskrift om krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr innenfor EØS

  Påbud om vaksinering av duer i Norge

  I henhold til § 6 første ledd i forskrift om vaksinasjon av husdyr og vilt av 20. desember 1999 nr 1310 er det påbudt at duer som skal delta på utstilling, i konkurranse eller treningsflyving skal være vaksinert mot paramyxovirus-1 og komme fra besetning der alle duene er vaksinert. Veterinæren skal orientere Mattilsynet om all bruk av vaksinen.

  Lenker til aktuelt regelverk ved innførsel av duer, hobbyfjørfe og rugeegg fra disse finner du i høyre spalte på siden.

  IMPORT OG TRANSITT AV FJØRFE OG RUGEEGG FRA TREDJELAND

  Import og transitt av fjørfe og rugegg fra tredjeland kan bare skje i samsvar med kravene i forskrift 2010-07-19 nr 1135 om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater. (Forskriften gjelder ikke for fjørfe til utstillinger eller konkurranser).

  Videre gjelder reglene i forskrift om tilsyn og kontroll ved innførsel og utførsel av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved innførsel av levende dyr tredjestater av 31. desember 1998 nr. 1484.

  Det er ingen særbestemmelser når det gjelder antall dyr/rugeegg tilsvarende de som gjelder ved innførsel fra EØS-land.

  Noen viktige tilleggskrav

  Fuglene skal ha vært i avsenderlandet de siste 3 månedene eller siden klekking og siste 6 uker eller siden klekking i godkjent virksomhet. De skal holdes i isolat i 14 uker etter innførsel. Isolatet skal på forhånd være godkjent av Mattilsynets distriktskontor i henhold til Instruks til Mattilsynet, Distriktskontorene, vedrørende isolasjon og undersøkelse av dyr av 14.februar 2006 nr. 199. Fuglene/rugeeggene skal følges av et helsesertifikat i original, utstedt på avreisedagen av offentlig veterinær i avsenderlandet, og skal føres inn i EØS over en godkjent veterinær grensekontrollstasjon. Importen skal meldes via TRACES senest 24 timer på forhånd til grensekontrollstasjonen. Mattilsynets distriktskontor skal varsles senest 24 timer før forventet ankomst til bestemmelsesstedet.

  For ytterligere informasjon se lenke til forskriftene i høyre spalte på siden.

  Helsesertifikatmodeller ved innførsel fra tredjeland ligger som vedlegg til forskriften.

  For mer informasjon

  Ytterlige spørsmål besvares av ditt lokale distriktskontor på telefon 06040.


  User Feedback

  Recommended Comments

  There are no comments to display.  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Add a comment...

  ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


avem


×
×
 • Create New...