Jump to content

utslipping av jaktfasan


sigbjørnH
 Share

Recommended Posts

Er ikke lov til å introdusere noen fremmede arter i Norsk natur.

De Jaktfasaner som skulle kunne observeres er rømte jaktfasaner.

Utslipp av dyr som ikke hører til i Norsk natur blir betraktet som miljøkriminalitet.

Her i Området var det noen rømte Jaktfasaner på slutten av 60-tallet.

De rømte fra en stamme som en lokal distriktslege hadde.

Alle som en ble etterhvert tatt av Hønsehauk og Rev.

Selv fant jeg ett rede med en god del egg av rømt Jaktfasan ca 1966/67.

På begynnelsen av 70-tallet var hver eneste en Jaktfasan borte.

Link to comment
Share on other sites

Nå er det slik at jaktfasanen er registret som en fugleart i vår fauna, den har også egen jakt tid.

Som viltstell tiltak så er det lov og sette ut kyllinger på egen eiendom/jaktområde.Man er også da forpliktet til å drive på med foring av fasan i vinterhalv året.

Når man setter ut fasan så er det noen som slipper de ut som halv voksne kyllinger, men da er det også en sjanse for at noen fugler flyr for langt vekk.

Den beste måten er å legge fasan egg under fritt gående klukkhøner,de vil da leve som frittgående høner og jakt på disse fasanene bør kun skje minst 1 km fra det daglige tilholds sted.

Det lokale landbruks kontor/viltnemda vil kunne gi nærmere retningsregler for dette.

Link to comment
Share on other sites

Beena

Her tar du feil.

Att det finnes jaktfasaner enkelte steder stemmer sikker.

men disse stammer fra tamme besetninger.

Jakt på fasan i Norge er svært begrenset, kun 14 dager i oktober.

Har aldri funnet noen ordinær vill stamme av Jaktfasaner i Norge.

Samme gjelder f.eks. Mink og Kaniner.

"Villmink" har jakttid hele året, utslipp av denne mink belønnes med det med store bøter, samme gjelder kaniner, Mårhund osv.

samme gjelder Canadagås, er sluppet fri noen grupper for mange år siden.

Er jakttid på denne nå, men utslipp av denne fugl er ikke lovlig.

F.eks. Stokkender er heller ikke nødvendigvis tillatt å slippe fri i Norsk fauna selv om den er der fra før og hører opprinnelig til der.

Her i kommunen ble det for noen år siden sluppet ut ca. 50 Stokkender, men ikke uten vanskeligheter.

Diverse linker:


/>http://www.safari.til1000.net/fasaner/jakt_fasan.htm


/>http://www.fjalar.no/natur_og_friluftsliv/artikkel.asp?kid=2383&artikkel=10564

Jaktfasanen må være blant de peneste av fuglene man kan treffe på i skog og mark. Men den har ikke et naturlig opphold i landet.

Blir en tatt for utsetting av vilt som ikke hører til i Norsk fauna, kan en snart risikere bøter på 30-40.000,- kr avhengig av art / antall og hvor lite ønsket dette er.

Landbrukskontoret / den lokale viltnemd har lite eller ingenting med dette å gjøre.

Her må en kontakte fylkesmannen / Direktoratet for naturforvaltning.

Din "oppskrift" på å blande fugler som skal i frihet med "tamfugl" først høres også tvilsomt ut, ikke minst ved tanke på sykdommer som kan overføres fra tamfugl til ville fugler.

Fasan og høner er jo begge hønsefugl, og smitteoverføringer fra høns til Fasan er jo ikke utenkelig, og videre overføringer til Jerpe, Orrfugl, og Storfugl er da stor.

Link to comment
Share on other sites

Litt mere om emne angående utsetting av vilt:


/>http://www.canis.se/innlegg.php?iid=379036

En bombe med stygge langtidsvirkninger har slått ned i fuglehundmiljøene. Blir dette vedtatt må fuglehund-Norge legge ned store deler av virksomheten sin.

For nå vil Direktoratet for naturforvaltning (DN) revidere forskrift av 15. februar 1999 nr. 0357 om hold av vilt i fangenskap, oppdrett av vilt i innhegnet område, og om jakt på utsatt vilt. Og får to saksbehandlere i DN det som de vil blir det definitivt slutt på ikke bare lavlandsprøver i regi av de forskjellige fuglehundklubbene våre, men også all trening av fuglehunder på utsatt fugl. For DN vil ha følgende ordlyd inn i forskriftens § 11 (Forbud mot utsetting):

I tidligere forskrift har utsetting av vilt vært tillatt for visse arter og på visse vilkår. Det slås nå uttrykkelig fast at slik utsetting ikke lenger tillates. I første rekke har utsetting vært knyttet opp mot utsetting for jakt (stokkand) eller trening av fuglehunder (ulike arter hønsefugl). Det har i de seinere år vært et sterkt fokus på potensielle skadevirkninger av fremmede arter i naturmiljøet. I tillegg er det en reell risiko for at vilt i oppdrett kan være bærere av eller ha symptomer på smittsomme sykdommer som kan spres til viltlevende bestander av samme art eller beslektet arter. Utsetting av hønsefugl med tanke på fuglehundtrening og/eller jaktprøver for fuglehunder har en mangeårig bakgrunn også i Norge. I noen områder har aktivitetene også et visst omfang. På bakgrunn av dagens kunnskaper om potensielle skadevirkninger, finner vi ikke lenger et tilstrekkelig grunnlag for at denne virksomhet kan finne sted innenfor lovlige rammer.


/>http://www.op.no/nyheter/article2123029.ece


/>http://www.svjff.com/Informasjon/Forskrift%20om%20utsetting%20av%20vilt%2004-6894-2.pdf


/>http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-19990215-0357.html#2-1

§ 2-1. Oppdrett uten særskilt tillatelse - utsetting

      Følgende arter kan oppdrettes i innhegnet område uten særskilt tillatelse fra viltmyndighetene: orrfugl, storfugl, lirype, fjellrype, jerpe, fasan, rapphøne, vaktel samt stokkand, grågås og hare.

      Melding om slikt oppdrett må gis til kommunen, Statens dyrehelsetilsyn ved distriktsveterinæren og fylkesmannen senest innen 1 md. etter at oppdrettet er iverksatt.

      Det er et vilkår for slik produksjon at anlegg inkludert eventuelle bygninger er godkjent av kommunal planmyndighet

      Oppdrettet vilt av disse arter kan settes ut i naturen der arten finnes i viltlevende bestander, og når det på forhånd foreligger veterinær helseattest på de individer som skal settes ut. Kommunen skal straks underrettes om utsettingen.

§ 3-2. Om oppdrett av andre viltarter eller i andre områder

      Søknader om etablering og drift av innhegning for oppdrett av andre viltarter enn de som er regulert i forskriftens kapittel 2 og § 3-1, eller oppdrett av dåhjort i andre områder enn nevnt i § 3-1, må avgjøres av Direktoratet for naturforvaltning. I slike tilfeller sender kommunen søknaden med kommunens vurdering til Direktoratet for naturforvaltning.

Forøvrig ble de første Jaktfasaner satt ut i Norge ca 1870


/>http://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Referater/Stortinget/2005-2006/060524/ordinarsporretime/3/


/>http://www.dirnat.no/multimedia.ap?id=45148


/>http://nesk.no/index.php?name=News&file=article&sid=328

Link to comment
Share on other sites

Du har rett, men det må bemerkes at betegnelsen "jaktfasan" ikke er en egen art, men er et blandings produkt av flere underarter av ring halset fasaner og grønn fasan.

Om en har noen jaktfasaner frittgående ute på tunet, eller har frittgående høner,påfugler og andre fasanarter er jo egentlig det samme.Så her er det muligheter for å omgå dette lov verket du har beskrevet.

Men snart vil det skje en omveltning av dagens politikk og da vil disse reglene endres .

Link to comment
Share on other sites

Om en har noen jaktfasaner frittgående ute på tunet, eller har frittgående høner,påfugler og andre fasanarter er jo egentlig det samme.Så her er det muligheter for å omgå dette lov verket du har beskrevet.

Men snart vil det skje en omveltning av dagens politikk og da vil disse reglene endres .

Nå har jeg absolutt ingen erfaring med fasaner, men man kan vel ikke sammenlikne frittgående høns med fasaner? Høns flyr jo skjelden sin vei, mens fasaner kan vel være heller vanskelig å få til å tusle rundt husveggen uten at de tar til vingene og forsvinner?

Og hvorfor mener du at man skal omgå lovverket da?

Link to comment
Share on other sites

Høner kan da også ta seg en tur, det har jeg mine egne erfaringer med.

Men fasan er en hønsefugl, akkurat som hønene. Det samme gjelder for påfugler som også er en fasan.Påfugler trives best i frihet i store områder.Og de kan fly.

Loven som ble lagt fram ovenfor gjelder først og fremst for kommersiell drift, men som privat person så har du lov til å ha noen fugler løse ute.

Det var jo dette Norges fjærfe forbund jobbet for.

Slik som jaktfasanene er blitt avlet fram, så er det ikke spor av rugelyst hos fasanhønene, så noen formering av disse i frihet er det uansett ikke snakk om.Jeg undres litt over dere her på forumet, da jeg har fått et inntrykk at dere ikke lengre jobber med fjærfe forbundendene tidligere sto for.

Det er bare når distrikt vetrinærene varsler om mulig fugle influensa at fugler skal holdes inne.

Link to comment
Share on other sites

"Jeg undres litt over dere her på forumet, da jeg har fått et inntrykk at dere ikke lengre jobber med fjærfe forbundendene tidligere sto for."

Hva mener du egentlig med dette? Dette bør du kansje spesifiserte nærmere...

Link to comment
Share on other sites

For det første, det er ikke mye skrevet i dette forumet angående sertifisering av fjærfebesetningene.

Det er faktisk ikke lov og selge ruge egg, kyllinger og voksne fjørfe uten at besetningene er sertifiset.

Dette må gjøres selv om man bare har en høne og en hane man vil selge ruge egg og kyllinger av.

Det er kun eget oppal som er fritatt for disse regler.
/>http://kslmatmerk.no/filearchive/9_veileder_bm_2009.pdf

Mere opplysninger finner du her.

Og merk man skiller mellom svømmefugler og hønsefugler.

Dette var en ting forbundet kjempet i mot da det førte til at medlemmene bare kunne ha hønsefugler eller svømmefugler hvis de skulle selge noe, heller ikke det har jeg sett noe debatt om her på forumet.

Bare noen undelige fortellinger om at høner og fasaner ikke passer sammen.

Det er tydligvis noe mangel på kunnskap her.

Link to comment
Share on other sites

Slik som jaktfasanene er blitt avlet fram, så er det ikke spor av rugelyst hos fasanhønene, så noen formering av disse i frihet er det uansett ikke snakk om.

I min voliere har jeg en hane og tre høner jaktfasan, og alle tre hønene ligger akkurat nå trofast og ruger i hvert sitt rede fulle av egg  :angel:

Link to comment
Share on other sites

For det første, det er ikke mye skrevet i dette forumet angående sertifisering av fjærfebesetningene.

Det er faktisk ikke lov og selge ruge egg, kyllinger og voksne fjørfe uten at besetningene er sertifiset.

Dette må gjøres selv om man bare har en høne og en hane man vil selge ruge egg og kyllinger av.

Det er kun eget oppal som er fritatt for disse regler.
/>http://kslmatmerk.no/filearchive/9_veileder_bm_2009.pdf

Mere opplysninger finner du her.

Denne linken handler etter det jeg kan forstå, om storproduksjon (komersielt), og ikke om oss hobbyhønseholdere.

Link to comment
Share on other sites

Denne linken handler jo,såvidt jeg kan skjønne,om profesjonelle produsenter.Det vi snakker om her er hobbybesetninger.Uansett er utsetting av fremmede arter i naturen faunakriminalitet av verste sort,og dette bør man ikke oppfordre til på et seriøst forum.Hobbyen vår blir uglesett mer enn nok fra enkelte hold allerede,i forbindelse med spredning av sykdommer o.l.

Link to comment
Share on other sites

  • 1 year later...

Her på sørvestlandet har vi en jaktbar bestand med fasan. I tillegg setter fuglehundmiljøet ut en del hvert år ifrb med prøver - helt lovlig.

Er det dokumentert at fasan ikke fantes i norge før 1870? I england mener man at fasanene ble innført av romerene for 2000år siden. På 1850tallet ble fasanskyting for alvor populært, og det var først da at man begynte å ale opp store mengder for utsetting. I dag settes det ut rundt 20 millioner fugl (!) i året der borte...

(kilder: the game shooting handbook + the big shoots - edwardian shooting parties)

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Ja det er noe ordentlig tull dette med at jaktfasan ikke finnes naturlig i Norge, det skal også være levedyktige bestander av jaktfasan ved Lindesnes og området omkring, det finnes også bestande av jaktfasan langs kysten av Kristiansand og nordover til Oslofjorden.. Jaktfasaner blir som regel ruget ut i maskin fordi høner av jaktfasaner ofte er veldig lettskremte slik at de går av reiret. Kommer de fri så kan de ruge ut kyllinger selv, men frafallet av kyllinger i naturen er veldig stor i oppvekst tiden viss ikke de riktige næringsforholdet er tilstedet.Så skal en ha en stor bestand så bør de fores hele året

Link to comment
Share on other sites

  • 2 weeks later...

det finnes ville fasaner i norge(dem er settet ut for mange mange år siden). skal man slippe ut fugler i fra fangenskap så må det søkes om lov. er veldig vanskelig få lov sette ut fugler som ikke hører til norsk fauna. men lettere få lov sette ut fugler vis dem hører i norsk fauna og det lokale området men er kjempe vanskelig få fugler å overleve i det fri dem som kommer fra fangenskap.

det med selge livdyr å sånt er lov vis det drives på hobbybasis. skal man sertifisering fuglene det vil koste flere tusen kr. jeg prøvde meg på oppdrett av gås da måte jeg sertifisering dem det er vel nesten 20 år siden da kosetet det ca 6000 kr husker ikke helt om det sertifiseringen må fornyse vært år eller annet vært år. å man kan ikke han andre dyr/fugler ilag med dem!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

 Share

×
×
  • Create New...